Sæt klimakryds til kommunalvalget

21. november 2017 er der kommunal- og regionsvalg i Danmark. Her får vælgerne indflydelse på, hvem der de næste fire år skal lægge linjen for klimaindsatsen i landets 98 kommuner og 5 regioner.

Når det gælder klima, har Danmark været god til både at reducere udslip i energisektoren og udvikle klimavenlig teknologi. Men vi kan og skal gøre endnu mere for at få udledningen af drivhusgasser ned og begrænse skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Både regioner og kommuner er helt centrale aktører, hvis Danmark skal styrke sin klimaindsats. Det kræver politikere, der har et stærkt fokus på deres handlemuligheder og viser grønt lederskab.

Særligt kommunerne spiller en central rolle. Som medlem af en kommunalbestyrelse kan man tage klimaansvar på en lang række områder: Alt fra opstilling af vindmøller og solceller til energibesparelser, klimavenligt byggeri, maden i de kommunale institutioner, grønne investeringer, kollektiv trafik, cykelstier, parkeringsforhold, stormsikring, kloakering, regnvandsopsamling, affaldssortering, genbrug og meget andet.

En meningsmåling for Altinget viser, at vælgerne ser miljø, natur og klima som et af de vigtigste emner på den kommunalpolitiske dagsorden. Dette bekræftes af CONCITOs seneste klimabarometer, hvor 43 pct. svarer, at partiernes klimapolitik i høj eller nogen grad vil påvirke deres stemmeafgivelse (se diagram nedenfor). Derudover svarer 53 pct., at deres kommune bør prioritere klimatilpasning højere end i dag. Og klimapolitikken er særligt vigtig for de unge. Hele 55 pct. af de 18-29 årige svarer, at klimapolitikken kan blive afgørende for, hvor de sætter kryds den 21. november.

Det er vigtigt, at regioner og kommuner sætter bredt ind på klimaområdet. Men CONCITO ser et særligt stort potentiale for kommuners og regioners klimaindsats på tre konkrete områder.

1) Kommuner og regioner bør bruge deres indkøbsmuskel til fordel for klimaet

Kommuner og regioner har en kæmpe muskel, som de kan bruge til at skabe grøn omstilling. Den hedder offentlige indkøb – og de bruger den slet ikke nok. Offentlige indkøb i Danmark er over 320 mia. kroner årligt og står for en enorm CO2-udledning. Det beløber sig årligt til cirka 20 millioner ton CO2 eller fire ton per indbygger. Den gode nyhed er, at kommunerne derfor også kan reducere deres udledninger markant – selv med en ret beskeden indsats. 10 procent mindre udslip fra deres indkøb vil ifølge CONCITOs beregninger kunne spare to millioner ton CO2 om året. Det svarer til at fjerne cirka 650.000 biler fra vejene eller godt en fjerdedel af den danske bilpark. Transport, fødevarer og byggeri er de områder, der har størst aftryk. Derfor er det en god idé at prioritere grønne indkøb højt på disse områder.

Af mulige spørgsmål til lokale kandidater kan nævnes:

  • Ved du, om kommunen/regionen er frontløber i grønne indkøb?
  • Vil du sætte konkrete mål for kommunens/regionens grønne indkøb? Hvis ja, hvilke?
  • Hvilke områder vil du prioritere – transport, fødevarer, byggeri eller andre?

2) Kommuner og regioner bør forberede sig på kraftigere storme og mere vand

Klimaet er i forandring og de senere års skybrud og stormfloder har vist, at de danske kommuner i stigende grad oplever klimarelaterede skader forårsaget af mere vand. En ny CONCITO-analyse viser, at alle kommuner har udviklet klimatilpasningsplaner og er kommet i gang med at lave klimatilpasningsprojekter. Men de har ikke godt nok styr på den samlede risiko, når de mange slags vand løber sammen – grundvand, nedbør, vandløb, havvand. Det kræver både, at kommunerne skaffer sig mere viden om disse risici fra vandet og samarbejder med nabokommunerne om de risici, der går på tværs af kommunegrænserne.

Klimatilpasningen er samtidig en ny mulighed for at udvikle byerne grønt og bæredygtigt, fx ved at etablere rekreative områder med vandbassiner eller kanaler. Her er det vigtigt at inddrage borgere og brugere.

Af mulige spørgsmål til lokale kandidater kan nævnes:

  • Mener du, at klimatilpasning er en prioritet for kommunen?
  • Vil du arbejde for, at kommunen skaffer den fornødne viden for at kunne sikre sin klimatilpasning (kortlægning, modellering, risikovurdering for alle vandtyper)?
  • Hvad vil du gøre for at inddrage borgere og virksomheder i klimatilpasningsindsatsen?

3) Kommunerne bør være med til at uddanne fremtidens klimagenerationer

Klima og bæredygtighed er allerede skrevet ind i mange af grundskolens faglige mål. Alligevel halter mange kommuner stadig bagud i forhold til at få sat klima og bæredygtighed godt nok på skoleskemaet. Alle kommuner bør sikre, at eleverne opnår ny og aktuel faglig viden og indsigt om klimaudfordringen, men også kompetencer, så de selv kan handle og bidrage til fremtidens klimaløsninger.

CONCITOs Klimaambassade har siden 2010 haft tæt dialog og samarbejde med mange kommuner om konkrete undervisningsprojekter og indsatser med fokus på klima og bæredygtighed. Senest har vi bl.a. arrangeret grønne guidede ture i elevernes skoles lokalområde. Her er eleverne blevet undervist i konkrete grønne projekter og løsninger i praksis – men også i hvordan man som kommune eller elev kan arbejde med FN´s verdensmål i praksis. Den slags tilbud bør kommunerne gøre til en del af skoleskemaet.

Af mulige spørgsmål til lokale kandidater kan nævnes:

  • Vil du være med til at sikre at alle børn i kommunen uddannes som grøn klimageneration?
  • Hvordan vil du sikre, at ny og aktuel viden om klimaudfordringen og grønne løsninger bliver prioriteret i undervisningen på kommunens skoler?
  • Hvordan vil du bidrage til at klæde den yngre generation på til en virkelighed, hvor klimaforandringerne kommer til at påvirke langt mere?
  • Har du forslag til, hvordan kommunens grønne løsninger inddrages i undervisningsforløb?

Det er NU vi skal sikre et tåleligt klima

Nutidens vælgere og politikere har en historisk mulighed og et historisk ansvar for at modvirke den globale opvarmning. Klimaforandring adskiller sig fra andre politiske og samfundsmæssige udfordringer ved, at udviklingen er irreversibel. Det er NU vi skal gribe chancen for at sikre et tåleligt klima for kommende generationer.

I dette indlæg har jeg givet CONCITOs bud på vigtige klima-mærkesager, og jeg opfordrer varmt alle til at bidrage med ideer og synspunkter på kommunernes og regionernes klimaansvar under dette indlæg, på valgmøderne rundt omkring i landet og på de sociale medier med hashtagget #klimakryds.

Rigtig god valgkamp, og god fornøjelse i stemmeboksen!